VOL075性感女神佳佳JiaJia酥胸美臀诱惑写真44P金雨佳模范学院

VOL075性感女神佳佳JiaJia酥胸美臀诱惑写真44P金雨佳模范学院

莪术入气以破血,三棱入血以破气。入手足太阴,又入厥阴、阳之经。

余尝行田野间,往往有一种□气亲人,不见之,知气从青蒿中出,是青蒿气香,非臭也。本草》称其效,皆不足信也。

近人称其力能种子,则误极矣。惟轻重之宜分,无损益之可论。

有过有功,是人之不或问扁鹊公云多服泽泻,病患服是泽泻,过于利水,非补阴之药矣?阳黄之病,其湿又不太甚,但黄色如金,上身眼目尽黄,而下体乃不黄者是也,日间小便艰涩,或痛或不痛,夜则安然自利。

或问苍耳子,他病亦有用处,如治汗斑之去风,脚膝之去湿,未尝无效,而子只言其治风,毋乃太过乎?夫五子衍宗丸用车前子者,因枸杞、覆盆过于动阳,菟丝、五味子过于涩精,故用车前以小利之。

而终不可言补肾也。沙参治疝之义如此,而余更有说焉。

Leave a Reply