VOL416女神果儿Victoria波波池白色大床上半脱秀火辣身材诱惑写真83P果儿嗲囡囡

VOL416女神果儿Victoria波波池白色大床上半脱秀火辣身材诱惑写真83P果儿嗲囡囡

 医者治此等证,宜切嘱病家,慎勿误食。肺劳之证,因肺中分支细管多有瘀滞,热时肺胞松客气化犹可宣通,故病则觉轻;冷时肺胞紧缩其痰涎恒益杜塞,故病则加重。

若遇吐血之甚者,宜再加赭石五六钱,与此汤前三味同煎汤,送服三七细末更效。如此善用成方,可为妙手灵心矣。

 由斯,其逆气可由肝系直透膈上,亦能迫肺气上逆矣,此又喘之所由来也。彼时犹不知改图,且以为地黄丸,即《金匮》之肾气丸,自古推为良方,此而不效,则他方更无论矣,不知肾气丸原用干地黄,即药坊间之生地也,其桂用桂枝,即《神农本草经》之牡桂也,与今之地黄丸迥不侔矣。

若遇吐血之甚者,宜再加赭石五六钱,与此汤前三味同煎汤,送服三七细末更效。山药、薏米皆清补脾肺之药。

盖肩息者,因喘者之吸气难,不肩息者,因大气下陷者之呼气难也。 其脉上隶阳明,下连少阴。

况中气不旺,胃气不能息息下降,而冲气转因胃气不降,而乘虚上干,致痰涎亦随逆气上并,以壅塞贲门。且痢证之噤口不食者,必是胆火逆冲胃口,后重里急者,必是肝火下迫大肠,白芍能泻肝胆之火,故能治之。

Leave a Reply