No827小杨幂馨怡最新性感写真42P馨怡秀人网

No827小杨幂馨怡最新性感写真42P馨怡秀人网

可知风寒在表,必郁而为热。 水郁之发,善厥逆,痞坚腹胀。

老年之子,反多强壮者,欲少而精全也。肾属水,其气沉,其主骨,故二阴为里。

欲长者,用在深也,故宜疏不宜密。然则仲景又岂不知内虚之人不可发汗乎?

 然心系于肺,本不常举,故有乍上乍下;当其气举而上,则为咳为泣也。败疵者,女子之病也,灸之;其病大痈脓,治之,其中乃有生肉大如赤小豆,锉、草根各一升,以水一斗六升,煮之竭,为取三升,则强饮,浓衣坐于釜上,令汗出至足已。

凡不卧之症,有邪实者,多属外因,有营虚者,多属内因。后世俗工所立谬名,又独以厥阴经为言者,皆未当也,大都此症寒则多痛,热则多纵,湿则多肿坠,虚者亦然,若重在血分者不移,在气分者多动,分察六者于诸经,各因其多少虚实而兼治之,自五脏各有所合,皆能使人痿。

此制方主治之要领,故重言以申明之。三阳之序,则太阳为三阳,阳中之阳也;阳明为二阳,居太阳之次;少阳为一阳,居阳明之次,此三阳为表也。

Leave a Reply